Open navigation

Công văn 2134/TCT-CS ngày 20/05/2024 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game âm nhạc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/TCT-CS 

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động game, âm nhạc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1209/CTTPHCM-TTKT5 ngày 25/1/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Amanotes Việt Nam (gọi tắt là Công ty) trong lĩnh vực game âm nhạc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Luật thuế TNDN và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm.

2. Văn bản quy phạm pháp luật về sản phẩm phần mềm qua các giai đoạn:

- Phụ lục danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 và Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm.

Theo đó, dự án đầu tư mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm đế được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định thì sản phẩm phần mềm của dự án đầu tư mới của doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về sản phẩm phần mềm nêu trên. Trường hợp trong quá trình xử lý phát sinh vướng mắc liên quan đến lĩnh vực sản xuất phần mềm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.