Open navigation

Công văn 2203/TCT-CS ngày 24/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hải Phòng;
- Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam.
(Đ/c:70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1-TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 6295/CV-TCKT ngày 21/10/2023 của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) và công văn số 6234/CTHPH-TTHT ngày 30/11/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng về áp dụng thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội (Nghị định số 44/2023/NĐ-CP). Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15; 

Tại phần ghi chú Phụ lục I Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định: “Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Tại Phụ lục I Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP có quy định mã ngành cấp 7 là 2599921, 2599922: 

2599921: Dây bện, dây chão, dây cáp, dải băng tết bện, dây treo và các loại tương tự bằng sắt, thép, không cách điện; dây bện, dây cáp, dây tết bện và các loại tương tự bằng đồng, không cách điện; dây bện, dây cáp, dây tết bện và các loại tương tự bằng nhôm, không cách điện; dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm 27320. 

2599922: Dây thép gai; gồm cả dây đai xoắn hoặc dây đơn dẹt có gai hoặc không, dãy đôi xoắn dùng làm hàng rào bằng sắt hoặc thép. Dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm 27320 

Đối với mặt hàng “Dây, cáp điện và điện tử khác”, phúc đáp công văn số 5103/TCT-CS ngày 14/11/2023 của Tổng cục Thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10025/BKHĐT-KTCNDV ngày 30/11/2023 như sau: 

“Căn cứ Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (VCPA) ban hành theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/11/2018 và căn cứ mô tả hàng hóa, sản phẩm dây và cấp cho truyền điện được xếp vào mã "27320. Dây, cáp điện và điện tử khác”

Phần tham chiếu ở mã 2599921 để phân biệt rõ 02 trường hợp: (1) Nội dung của các loại sản phẩm không cách điện thì thuộc mã 2399921; (2) sản phẩm dây và cáp cho truyền điện thì thuộc mà 27320”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, “dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm 27320” nêu trên không thuộc đối tượng được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam được biết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục QLGS CST, Vụ PC, TCHQ-BTC;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.