Open navigation

Công văn 460/TB-TCT ngày 21/05/2024 Kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/TB-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THUẾ NĂM 2024

Hội nghị triển khai công tác Cải cách hiện đại hóa và Chuyển đổi số ngành thuế năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Hội nghị dành cho các Vụ/đơn vị thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế ngày 15-16/4/2024; Hội nghị 31 Cục Thuế khu vực phía Bắc ngày 22-23/04/2024; Hội nghị 32 Cục Thuế khu vực phía Nam ngày 25-26/4/2024).

Sau khi nghe báo cáo viên của các Vụ/đơn vị: CC, CS, KTNB, TCCB, CNTT; các chuyên gia đến từ Học viện hành chính quốc gia và Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin truyền thông và ý kiến tham gia của các Vụ/Cục/đơn vị và các Cục Thuế; ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục (Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng), Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Cải cách chủ trì:

- Rà soát, hoàn thiện và trình Tổng cục ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 (tháng 5/2024).

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung làm việc trực tiếp với từng Vụ/đơn vị và tiếp tục lấy ý kiến các Cục Thuế để hoàn thiện Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030 và Dự thảo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của 63 Cục Thuế. Trình báo cáo Tổng cục phê duyệt, ban hành: (i) Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý thuế và (ii) Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 (tháng 6/2024).

- Tổng hợp những vướng mắc, những tồn tại trong chính sách, cơ chế quản lý thuế theo phản ánh của các Cục Thuế, những khoản thu không hiệu quả, chưa phù hợp với định hướng cải cách, chuyển đổi số, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục (tháng 6/2024).

- Rà soát các quy trình nghiệp vụ theo góc nhìn chuyển đổi số trình báo cáo Tổng cục (tháng 8/2024).

- Phối hợp cùng Cục CNTT đồng chủ trì tham mưu, báo cáo Tổng cục nội dung triển khai tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dưới góc nhìn chuyển đổi số (tháng 12/2024).

2. Giao Cục CNTT chủ trì:

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục phương án giải quyết các đề xuất của các Cục Thuế về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, nguồn nhân lực CNTT... (tháng 6/2024).

- Phối hợp với Ban Cải cách rà soát lại các hoạt động trong Kế hoạch chuyển đổi số của ngành (tháng 5/2024).

- Phối hợp với các Vụ/đơn vị nghiên cứu đề xuất của Cục Thuế về việc xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh TMĐT (tháng 10/2024).

- Tham mưu, báo cáo Tổng cục nội dung triển khai tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dưới góc nhìn chuyển đổi số (tháng 12/2024).

3. Giao Vụ DNNCN chủ trì nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ về xây dựng cổng đăng ký, khai nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. (tháng 08/2024).

4. Giao Vụ Chính sách chủ trì:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về sửa đổi luật quản lý thuế, chính sách thuế theo kế hoạch đã giao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo an toàn cho cán bộ thuế thực thi công vụ (Theo tiến độ).

- Rà soát các quy định về chính sách thuế, quản lý thuế để đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; có cơ sở pháp lý để ứng dụng những công nghệ mới trong quản lý thuế (Theo tiến độ).

5. Giao Cục KTNB chủ trì:

- Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong công tác KTNB, ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện các quy trình có liên quan, đặc biệt là chế độ thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại về thuế. Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục về nội dung xây dựng, bổ sung các quy định về cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ; quy định về công khai thông tin, văn bản, quy trình nghiệp vụ phục vụ tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và công tác tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đúc kết các dấu hiệu, hành vi tham nhũng của công chức, viên chức (tháng 12/2024).

- Phối hợp với Ban Cải cách đề xuất bổ sung các chỉ số đánh giá hiệu quả công tác KTNB, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế (tháng 5/2024).

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục để đề xuất các quy định bảo vệ quyền lợi, giải trừ trách nhiệm cho cán bộ thuế khi thực hiện đúng quy định pháp luật và quy trình quản lý thuế (tháng 6/2024).

- Nghiên cứu, báo cáo Tổng cục nội dung về xây dựng quy chế phân quyền chức năng các ứng dụng trong ngành thuế phục vụ kiểm soát thông tin trong quá trình cải cách hiện đại hóa, chuyển đổi số ngành thuế và công tác kiểm tra nội bộ đột xuất theo dấu hiệu rủi ro (tháng 12/2024).

6. Giao Vụ TCCB chủ trì:

- Nghiên cứu ý kiến của các Cục Thuế về đào tạo công chức, tiêu chuẩn chính trị khi triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, quy định về số lượng cấp phó cho phù hợp... và trình báo cáo Tổng cục (Tháng 6/2024).

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Tổng cục về chính sách hỗ trợ đối với các công chức công tác tại các Chi cục Thuế khu vực mà khi tổ chức, sắp xếp các Chi cục Thuế công chức phải đi làm xa nhà, gặp nhiều khó khăn (Tháng 8/2024).

- Phối hợp với Ban Cải Cách rà soát lại các chỉ số đánh giá về nguồn nhân lực (phân bổ nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực), trong đó thống nhất cách tính toán xác định chỉ số để đảm bảo yêu cầu mục tiêu Chiến lược (Tháng 5/2024).

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Tổng cục phương án đảm bảo công tác đào tạo bồi dưỡng của ngành tiếp tục được duy trì, thực hiện trong trường hợp sát nhập Trường nghiệp vụ vào Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính; đảm bảo sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất của Trường sau giải thể, sáp nhập vào Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính (Tháng 6/2024).

7. Giao Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế chủ trì phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan thu thập thông tin, số liệu phục vụ việc nghiên cứu, báo cáo Tổng cục về nội dung bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế theo mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (Tháng 6/2024).

8. Giao Vụ TTHT chủ trì thực hiện xây dựng Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế với các tính năng, dịch vụ mới phục vụ người nộp thuế và cộng đồng người dân thay thế Trang Trang Thông tin điện tử của cơ quan thuế (Website ngành Thuế) (Tháng 12/2024).

9. Giao Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế:

- Rà soát chương trình công tác, kế hoạch triển khai các dự án, đề án của đơn vị để phối hợp với Ban Cải cách bổ sung nhiệm vụ vào Kế hoạch chuyển đổi số của ngành thuế năm 2024 (Tháng 5/2024).

- Phối hợp với Ban Cải cách nghiên cứu, rà soát (i) Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030; (ii) Dự thảo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023; và nghiên cứu để đề xuất bổ sung các chỉ số theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao (nếu có - Tháng 6/2024).

10. Giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Thuế; động viên khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ công chức Thuế để triển khai tích cực các nhiệm vụ Chuyển đổi số của ngành (Thường xuyên).

- Các Cục Thuế báo cáo với UBND, Tỉnh/thành ủy, tranh thủ sự ủng hộ của các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố với những định hướng sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, quản lý thuế trong thời gian tới (Thường xuyên).

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp và phản hồi những vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, TTHC thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hoặc những quy định không phù hợp với yêu cầu cải cách hiện đại hóa/chuyển đổi số của ngành, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung (Thường xuyên).

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ các nội dung mà các Vụ/đơn vị của Tổng cục đã phổ biến về những thay đổi trong tổ chức bộ máy cơ quan thuế thời gian tới, chức năng nhiệm vụ bộ phận KTNB, áp dụng phân bổ nguồn nhân lực theo vị trí việc làm... để cán bộ công chức yên tâm công tác và chấp hành kỷ cương kỷ luật của ngành. Phản ánh kịp thời về Tổng cục những bất cập về công tác luân phiên luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ...đối với công chức thuế (Tháng 7/2024).

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham gia có chất lượng đối với Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030. Rà soát số liệu đánh giá công tác quản lý thuế năm 2023 (số liệu chốt đến 31/12/2022) tại địa phương theo Dự thảo kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Cục Thuế. Trên cơ sở hệ thống chỉ số được ban hành, Cục Thuế nghiên cứu áp dụng một phần hoặc toàn bộ để đánh giá hiệu quả quản lý thuế tại Cục Thuế và Chi cục Thuế (Tháng 6/2024).

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, khẩn trương thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
 - Lưu: VT, VP, CC.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.