Open navigation

Công văn 247/TB-VPCP ngày 29/05/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, cơ quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2024 và Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2024 ban hành kế hoạch triển khai, danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (các văn bản hướng dẫn) Luật Các tổ chức tín dụng; Lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã có nhiều văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý khi Luật có hiệu lực; tuy nhiên, tiến độ xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản hướng dẫn đến nay chậm so với quy định và yêu cầu đặt ra.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật tập trung nguồn lực, nhân lực quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 năm 2024 hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, hiệu lực, không để khoảng trống pháp luật khi Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

3. Các cơ quan dự họp thống nhất:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng theo đúng Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2024.

b) Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng, kịp thời báo cáo và chủ động đề xuất việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước là văn bản quy định chi tiết Luật các tổ chức tín dụng phải có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khẩn trương rà soát, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng.

d) Trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn, các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải bảo đảm lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chịu tác động và bảo đảm các nội dung không trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

4. Căn cứ báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến thống nhất của các đại biểu dự họp, thông qua: (1) đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4454/BTC-TCNH ngày 26 tháng 4 năm 2024); (2) đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều lệ và tổ chức hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 89/TTr-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2024); và (3) đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 90/TTr-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2024).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định pháp luật có liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành các Nghị định nêu trên trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật.

5. Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, nội dung các Nghị định: (1) Nghị định quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng chính sách; (2) Nghị định quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (3) Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trên cơ sở đó có đề xuất cụ thể, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 6 năm 2024, bảo đảm yêu cầu hướng dẫn và tổ chức thi hành đặt ra tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan.

6. Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, kịp thời lấy ý kiến đầy đủ các Bộ, cơ quan liên quan đối với các hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nội dung báo cáo, đề xuất cần bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn, tổng hợp tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan; bảo đảm rõ ràng, thuyết phục, đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và quy định có liên quan.

7. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, TP, TNMT, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: NN, PL, TH, QHQT;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.