Open navigation

Công văn 3659/VPCP-KTTH ngày 28/05/2024 Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 107_2018_NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3659/VPCP-KTTH

V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2754/TTr-BCT ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, trực tiếp làm việc với lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (dự thảo Nghị định) và các nội dung chính sách cần bổ sung so với đề nghị xây dựng Nghị định đã được Chính phủ thông qua; bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khả thi, hiệu quả, đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình và hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 6 năm 2024.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, QHQT, NN;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.