Open navigation

Công văn 5196/BTC-KBNN ngày 21/05/2024 Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu đối soát hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5196/BTC-KBNN

Về việc hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, đối soát, hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào NSNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ngân hàng thương mại;
 - Các Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Căn cứ nhiệm vụ của Bộ Tài chính được giao tại Điểm 3 Phụ lục nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 02/2024 và thời gian tới của Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024 và tại Điểm 59 phần B Phụ lục kèm theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo;

Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu nộp phí, lệ phí, thu phạt (bao gồm phạt vi phạm hành chính, thu phạt khác) hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, phạt), việc đối soát và hoàn tiền các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN), trừ các khoản thu học phí, viện phí như sau:

1. Về việc chuẩn hóa dữ liệu khoản thu phí, lệ phí, thu phạt

- Các cơ quan thu (tổ chức thu phí, lệ phí, thu phạt) phải bảo đảm định danh khoản thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đề nghị các cơ quan thu thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu định danh khoản thu với Cổng dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh việc thu nộp, đối soát trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp cơ quan thu chưa chia sẻ thông tin dữ liệu định danh khoản thu thì phải cung cấp, hướng dẫn người nộp đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

- Ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trung gian thanh toán) tạo lập chứng từ thanh toán trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công phải đảm bảo bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

- Khi thu phí, lệ phí, thu phạt các ngân hàng hoặc trung gian thanh toán phải đảm bảo truyền đầy đủ, toàn vẹn 7 thông tin thu tại trường Nội dung của lệnh thanh toán theo cấu trúc tại Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

2. Về việc đối soát khoản thu phí, lệ phí, thu phạt

- Cuối ngày, giữa các ngân hàng, trung gian thanh toán và giữa ngân hàng hoặc trung gian thanh toán với cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đối soát đảm bảo khớp, đúng dữ liệu giao dịch: tên người nộp, mã định danh khoản thu, tên và số tài khoản đơn vị hưởng, số tiền... (quy định tại Khoản 7 và 8 Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử).

- Ngân hàng, trung gian thanh toán, bộ, ngành địa phương và KBNN thực hiện cập nhật thông tin giao dịch, chứng từ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và rà soát, đối chiếu và hỗ trợ hạch toán giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Cuối ngày, KBNN đồng bộ số thu phí, lệ phí, thu phạt phát sinh trong ngày tại KBNN địa phương, bao gồm số thu qua Cổng DVCQG và các phương thức thu khác (thông tin đồng bộ theo Bảng kê số thu phí, lệ phí, thu phạt - Phụ lục kèm theo) để phục vụ cơ quan thu đối soát tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp đối chiếu không khớp với thông tin Bảng kê số thu phí, lệ phí, thu phạt của KBNN, cơ quan thu thông báo cho ngân hàng/trung gian thanh toán về việc không nhận được thông tin chứng từ nộp tiền từ KBNN;

Ngân hàng/trung gian thanh toán có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân chưa chuyển thông tin thu sang KBNN, giải trình với cơ quan thu về việc chưa chuyển thông tin thu sang KBNN, thực hiện nộp tiền thu phí, lệ phí, thu phạt và tiền chậm chuyển theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục hậu quả vi phạm do mình gây ra, thông báo tiến độ, kết quả xử lý cho cơ quan thu.

3. Về việc hoàn trả các khoản thu phí, lệ phí, thu phạt

3.1. Hoàn trả các khoản thu phí, lệ phí

- Cơ quan thu có trách nhiệm theo dõi chi tiết khoản phí, lệ phí phải nộp, đã nộp, phải hoàn trả của từng đối tượng; kiểm tra, đối soát, xác định số phải hoàn trả, đảm bảo hoàn trả đúng đối tượng, đúng số tiền nộp nhầm, nộp thừa.

- Chủ tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của cơ quan thu mở tại ngân hàng/ tài khoản phí, lệ phí chờ nộp ngân sách của cơ quan thu mở tại KBNN lập Ủy nhiệm chi đề nghị ngân hàng/KBNN chi hoàn trả cho người đã nộp nhầm (như nộp nhiều lần, nộp nhầm tài khoản...), nộp thừa (như trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công không được giải quyết...).

- Định kỳ, cơ quan thu báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí với cơ quan thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

3.2. Hoàn trả khoản thu phạt

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan ra quyết định thu thực hiện hoàn trả theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN đã hướng dẫn hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước và được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc (nếu có), phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, thống nhất xử lý./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ NSNN; Vụ PC; Cục QLGSCST;
- TCT, TCHQ (để phối hợp);
- KBNN các tỉnh, tp;
 - Lưu: VT, KBNN ( bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Văn KhắngPHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 5196/BTC-KBNN ngày 21/5/2024 của Bộ Tài chính)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ………………

BẢNG KÊ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU PHẠT

Từ ngày ..../ .... /.... đến ngày ..../ .... /....

Mã cơ quan thu: ……………………………….. Tên cơ quan thu: ………………………………

STT

Chứng từ thu

Mã giao dịch

Mã định danh khoản thu

Tên người nộp

Mã số thuế/ Mã định danh cá nhân

Ngày nộp

Nội dung

Theo Quyết định/ Thông báo

Số tiền

Số seri

Số biên lai/số chứng từ

Số QĐ/TB

Ngày QĐ/TB

Tiền phí, lệ phí, tiền phạt

Tiền chậm nộp phạt

Tổng số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14) = (12) + (13)

I.

Mã-Tên phí...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền (I)

 

 

 

II.

Mã-Tên lệ phí...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền (II)

 

 

 

III.

Mã-Tên loại hình thu phạt...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền (III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền bằng số: .................................................................................................... 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................... 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
……., ngày.... tháng.... năm....

 STT

Danh sách 100 NHTM

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2

NHTMCP Công thương Việt Nam

3

NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4

NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

5

NHTMCP Quân Đội

6

Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank)

7

Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương

8

Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng

9

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

10

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)

11

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Baoviet bank)

12

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVB (trước đây là Gia Định)

13

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank)

14

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB)

15

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

16

Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)

17

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)

18

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)

19

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB)

20

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (TECHCOMBANK)

21

Ngân hàng TMCP Nam Á (NAM A BANK)

22

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

23

Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB

24

Ngân hàng TMCP Quốc dân (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt)- NCB

25

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- SCB

26

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB)

27

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

28

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

29

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB)

30

Ngân hàng TMCP Việt Á (VIETA Bank)

31

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

32

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

33

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank)

34

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank)

35

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

36

Ngân hàng ANZ Việt Nam

37

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLBVN)

38

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC)

39

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN)

40

Ngân hàng Standard Charactered Việt Nam (SCBVL)

41

Ngân hàng TNHH MTV Public Viet Nam

42

Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam

43

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

44

Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam

45

Ngân hàng TNHH Indovina

46

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga 

47

Ngân hàng Agricultural Bank of China Hà Nội

48

Ngân hàng Bank of China TP. Hồ Chí Minh

49

Ngân hàng Bank of India TP. Hồ Chí Minh

50

Ngân hàng Bank of Communications TP. Hồ Chí Minh

51

Ngân hàng Bangkok Hà Nội

52

Ngân hàng Bangkok TP. Hồ Chí Minh

53

Ngân hàng Đầu tư Và Phát Triển Campuchia Hà Nội (BIDC)

54

Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Campuchia TP. Hồ Chí Minh (BIDC)

55

Ngân hàng BNP Paribas Hà Nội

56

Ngân hàng BNP Paribas TP. Hồ Chí Minh

57

Ngân hàng BPCE IOM TP. Hồ Chí Minh

58

Ngân hàng Busan TP Hồ Chí Minh

59

Ngân hàng Cathay Chu Lai

60

Ngân hàng China Construction Bank TP. Hồ Chí Minh

61

Ngân hàng Citibank Hà Nội

62

Ngân hàng Citibank TP. Hồ Chí Minh

63

Ngân hàng CTBC TP. Hồ Chí Minh

64

Ngân hàng DBS TP. Hồ Chí Minh

65

Ngân hàng Deutsche bank AG TP. Hồ Chí Minh

66

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN - chi nhánh Đồng Nai

67

Ngân hàng First Commercial Bank Hà Nội

68

Ngân hàng Hua Nan TP. Hồ Chí Minh

69

Ngân hàng ICBC Hà Nội

70

Ngân hàng Industrial Bank of Korea Hà Nội

71

Ngân hàng Industrial Bank of Korea TP Hồ Chí Minh

72

Ngân hàng JP Morgan TP. Hồ Chí Minh

73

Ngân hàng Kookmin Hà Nội

74

Ngân hàng Kookmin TP. Hồ Chí Minh

75

Ngân hàng KEB - Hana Chi nhánh Hà Nội

76

Ngân hàng KEB - Hana Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

77

Ngân hàng Malayan Banking Berhad chi nhánh Hà Nội

78

Ngân hàng Malayan Banking Berhad TP. Hồ Chí Minh

79

Ngân hàng Mega ICBC TP. Hồ Chí Minh

80

Ngân hàng Mizuho Hà Nội

81

Ngân hàng Mizuho TP. Hồ Chí Minh

82

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. -Hà Nội

83

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd.-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

84

Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội

85

Ngân hàng OCBC TP. Hồ Chí Minh

86

Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - CN Đồng Nai

87

Ngân hàng The Siam Commercial Bank Public Company Limites - TP. Hồ Chí Minh

88

Ngân hàng SinoPac Hồ Chí Minh

89

Ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Thành phố Hà Nội

90

Ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

91

Ngân hàng Taipei Fubon Bình Dương

92

Ngân hàng Taipei Fubon Hà Nội

93

Ngân hàng Taipei Fubon TP. Hồ Chí Minh

94

Ngân hàng United Oversea Bank TP. Hồ Chí Minh

95

Ngân hàng First Commercial Bank TP. Hồ Chí Minh

96

Ngân hàng Deagu

97

Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK - chi nhánh HCM

98

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (trước đây là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)

99

Ngân hàng Chính sách xã hội

100

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

STT

Danh sách 54 Trung gian TT

1

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

2

Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)

3

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (M_SERVICE JSC)

4

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Việt Úc (VUIPAY)

5

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Online)

6

Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (VIET UNION CORP)

7

Công ty Cổ phần AIRPAY (AIRPAY)

8

Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông (ECPay)

9

Công ty Cổ phần ZION (ZION)

10

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY)

11

Công ty Cổ phần Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (VIET PHU PAYMENT SURPORT CORP)

12

Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Bảo Kim (BAOKIM E-COMMERCE.,JSC)

13

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi mô (VIMO TECHNOLOTY.,JSC)

14

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV VTC

15

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ MoCa (MOCA.,CORP)

16

Công ty TNHH Ví FPT (FPT WALLET)

17

Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Công nghệ M-PAY (M-PAY.,JSC)

18

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ trực tuyến ONEPAY (ONEPAY JSC)

19

Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán WEPAY (WEPAY CO.,LTD)

20

Công ty Cổ phần Ngân lượng (NGANLUONG JSC)

21

Công ty Cổ phần True Money Việt Nam

22

Tổng Công ty Truyền thông (VNPT - Media)

23

Công ty Cổ phần VINID PAY (VINID PAY)

24

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội (VIETTEL)

25

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

26

Công ty TNHH Dịch vụ Nền di động Việt Nam

27

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mạng lưới Thông minh (SMART NET LTD)

28

Công ty TNHH CONNEXION Việt Nam (CONNEXION)

29

Công ty Cổ phần PAYTECH (PAYTECH)

30

Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY (EPAY)

31

Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET (FINVIET)

32

Công ty Cổ phần công nghệ (PAYME)

33

Công ty Cổ phần Thanh toán G (G PAY)

34

Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA (VIDIVA)

35

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT TELECOM)

36

Công ty Cổ phần GHTKPAY (GHTKPAY)

37

Công ty Cổ phần 9PAY

38

Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu điện (CTIN PAY)

39

Công ty Cổ phần APPOTAPAY

40

Công ty TNHH ONEFIN Việt Nam (ONEFIN)

41

Công ty Cổ phần JETPAY (JETPAY)

42

Tổng công ty viễn thông Mobifone

43

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

44

Công ty TNHH Galaxy Pay

45

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Cititek

46

Công ty Cổ phần Thanh toán Trực tuyến Toàn cầu

47

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP

48

Công ty Cổ phần thanh toán NEO

49

Công ty Cổ phần Truyền thông IO (IO Media)

50

Công ty Cổ phần Mobicast

51

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

52

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL)

53

Công ty Cổ phần ShopeePay (ShopeePay)

54

Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán GoPay Việt Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.