Open navigation

Công văn 1254/TTrB-P2 ngày 05/12/2023 Tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/TTrB-P2

V/v tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21/8/2020, Bộ Y tế đã có Công văn số 4454/BYT-TTrB về việc tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua công tác thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế tại một số Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế của Thanh tra Sở Y tế một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về BHYT.

Để tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế để đưa nội dung thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế vào kế hoạch thanh tra thường xuyên năm 2024 và các năm tiếp theo, theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 4454/BYT-TTrB ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế trên địa bàn thuộc quyền quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thanh tra Bộ Y tế địa chỉ 138 B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để được hướng dẫn và giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- BHXH VN (để phối hợp);
- Thanh tra các tỉnh, thành phố;
- Vụ Bảo hiểm Y tế;
 - Lưu: VT, TTrB.

CHÁNH THANH TRA BỘ
 Nguyễn Mạnh Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.