Open navigation

Công văn 12725/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 03/06/2024 Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12725/SLĐTBXH-VL-ATLĐ

V/v thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Mu báo cáo: Mu số 07/PLI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của Chính phủ.

- Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024.

- Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/6/2024 đến ngày 05/7/2024.

- Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi báo cáo trực tuyến đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
- Ban quản lý các KCX và CN TP;
- Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP;
- Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM ;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM
- Phòng LĐ-TBXH TP Thủ Đức và các quận - huyện (để thông tin đến DN);
- Lưu: VP, P.VLATLĐ (PCN).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Lượng Thị Tới

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.