Open navigation

Công văn 2210/TCT-DNNCN ngày 24/05/2024 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2210/TCT-DNNCN

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nắm bắt được một số thông tin báo chí phản ánh về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn giao dịch thương mại điện tử nhận được hoa hồng từ việc thực hiện quảng bá trực tuyến cho sản phẩm hay dịch vụ của nhà cung cấp thông qua một nền tảng tiếp thị liên kết.

Để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn giao dịch thương mại điện tử nắm, hiểu rõ các quy định về chính sách, pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết và các hoạt động kinh doanh khác trên sàn giao dịch thương mại điện tử để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục Thuế thường xuyên, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh về chính sách pháp luật, nghĩa vụ thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để kịp thời giải quyết, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị: Cục Thuế DNL; Cục TTKT; Vụ CS; Vụ KK; Vụ PC; VP (để p/h);
 - Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.