Open navigation

Công văn 2256/TCT-KTNB ngày 28/05/2024 Lưu ý trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/TCT-KTNB

V/v lưu ý trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019 về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; công văn số 404/TCT-KTNB ngày 18/02/2021 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ; công văn số 540/TCT-KTNB ngày 03/3/2021 về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tình trạng một số Cục Thuế chậm thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với những hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và tăng cường triển khai một số giải pháp sau:

1. Chỉ đạo các bộ phận, công chức liên quan đến công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay sau khi nhận được Phiếu chuyển xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, phải tổ chức rà soát, phân loại các Phiếu chuyển này. Đối với các Phiếu chuyển không đủ thông tin thì có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai bổ sung thông tin theo đúng thời hạn quy định.

2. Quán triệt đến từng bộ phận, từng công chức của Cục Thuế có liên quan về việc thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến đúng thời hạn quy định.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến trong nội bộ Cục Thuế. Đảm bảo công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác thu hút đầu tư tại địa phương.

4. Báo cáo về Tổng cục Thuế đối với những trường hợp vướng mắc, phức tạp trong quá trình phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức để Tổng cục Thuế kịp thời chỉ đạo theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo đến các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Đ/c Phó Tổng cục trưởng;
 - Lưu: VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.