Open navigation

Công văn 2327/TCT-CS ngày 03/06/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2618/CTTPHCM-TTKT9 ngày 11/3/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu đối với vướng mắc tại công văn số 01/TTr-CTTPHCM ngày 03/01/2024 về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Tân Hạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4, khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về dự án đầu tư mới:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. ”

- Căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

- Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất; kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.”.

Theo hồ sơ của Cục Thuế báo cáo, Công ty TNHH Tân Hạnh (tên cũ là Công ty TNHH Chế tạo máy Tân Hạnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 03/6/2004); ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí chính xác; từ năm 2004 đến tháng 7/2019, Công ty thuê mặt bằng hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa điểm; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/7/2019, địa chỉ trụ sở chính tại Lô EB14 Đường số 19A, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 06/3/2018 thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí chính xác Tân Hạnh (mục tiêu dự án: sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí chính xác) tại Lô EB14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; sau đó, giãn tiến độ đầu tư dự án (xây dựng nhà xưởng: đến tháng 7/2019; lắp đặt máy móc thiết bị từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019; hoạt động chính thức từ tháng 12/2019).

Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng. Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng dự án đầu tư này kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, sử dụng máy móc, thiết bị cũ của dự án đang hoạt động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không xác định là dự án đầu tư mới theo quy định pháp luật về thuế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể dự án đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí chính xác Tân Hạnh của Công ty TNHH Tân Hạnh để xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư cho phù hợp với thực tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.