Open navigation

Công văn 2334/TCT-TTKT ngày 03/06/2024 Xác minh và trả lời xác minh

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/TCT-TTKT

V/v xác minh và trả lời xác minh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1858/CTDON-TTKT5 đề ngày 26/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác minh đ giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH XNK Nhôm và thép Tiến Phát, mã số thuế: 3603679852, địa chỉ: Tổ 1, p 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp đôn đốc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thủy điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH MTV tổng hợp Gia Hùng và có phản hồi gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngay khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì đề nghị Cục Thuế kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật, tránh thất thu cho NSNN.

Trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan Thuế ch động phối hợp xác minh và trả lời xác minh; thực hiện xác minh và trả lời xác minh theo hướng dẫn nêu tại Công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/03/2022, Công văn số 1043/TCT-TTKT ngày 07/04/2022, Công văn số 4560/TCT-TTKT ngày 07/12/2022 của Tng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (để p/h);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.