Open navigation

Công văn 2347/TCT-QLN ngày 03/06/2024 Vướng mắc về hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/TCT-QLN

V/v vướng mắc về hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 435/CTTTH-QLN ngày 01/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc về hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2, khoản 4 Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế nợ tiền thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiến chậm nộp quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này.”

“Điều 3. Nguyên tắc xử lý nợ

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, trừ đối tượng quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết này thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ (nếu có) và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa.”

“Điều 4. Đối tượng được xử lý nợ

Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước”

- Tại khoản 8, Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư số 311041000264 ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quy định trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Thương mại Vận chuyển và Dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế như sau: “- Tiếp tục thực hiện và kế thừa các công việc, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của dự án do Công ty Liên doanh vận chuyển du lịch Thùa Thiên Huế làm chủ đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng.”.

Công ty TNHH MTV Thương mại Vận chuyển và Dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện và kế thừa các công việc, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của dự án do Công ty Liên doanh vận chuyển du lịch Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng.

Căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC thì Công ty Liên doanh vận chuyển du lịch Thừa Thiên Huế không thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện hủy khoanh nợ tiền thuế, hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của Công ty Liên doanh vận chuyển du lịch Thừa Thiên Huế theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 69/2020/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Xuân Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.