Open navigation

Công văn 2353/TCT-CS ngày 04/06/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 558/CTBTR-KK ngày 22/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) của Quốc hội về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ) về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2028 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam về ngày vận hành thương mại;

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cả CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư) có dự án đầu tư mới cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư luỹ kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối với nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Bến Tre tại công văn số 558/CTBTR-KK ngày 22/02/2024 thì đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế, quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2028 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (nêu trên) và Hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Tân Hoàn cầu Bến Tre ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty mua bán điện (EVNEPTC), các văn bản của Công ty mua bán điện (EVNEPTC) về việc công nhận ngày vận hành thương mại chính thức của từng tuabin của dự án và nghiên cứu tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4123/TCT-CS ngày 11/10/2019, công văn số 4468/TCT-CS ngày 1/11/2019 và công văn số 451/TCT-KK ngày 7/2/2020 để xem xét xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Vụ KK;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.