Open navigation

Công văn 2372/TCT-CS ngày 05/06/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4914/CTTVI-TTHT ngày 24/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49, Điều 50, Điều 53, Điều 54 Chương V Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về ấn định thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015, thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính);

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ điểm b2 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về căn cứ tính thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36, Điều 37 và Điều 184 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn và vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên và tài liệu hồ sơ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh gửi kèm:

- Về thuế GTGT: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ và hồ sơ thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện.

- Về thuế TNDN:

Trường hợp hoạt động tăng vốn đầu tư thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 để xác định giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và quy định tại điểm b2 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để xác định giá vốn của đất chuyển quyền phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất.

Việc xác định giá đất được trừ khi chuyển nhượng bất động sản tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức phụ thuộc vào hồ sơ góp vốn quyền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Minh Đức có đầy đủ và đúng quy định pháp luật, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm góp vốn năm 2019 không. Trường hợp giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 53, Điều 54 Chương V Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về ấn định thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Vụ KK;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.