Open navigation

Công văn 2447/TCT-CS ngày 07/06/2024 Miễn tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/TCT-CS

V/v miễn tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 357/CTBDU-HKDCN ngày 16/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 (điểm e khoản 1 Điều 56) thì Nhà nước cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước có quyết định cho thuê đất (khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013) và miễn tiền thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công (điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013).

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 chưa có quy định cụ thể thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất là thời điểm nào đối với trường hợp thời điểm “được công nhận là tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và phải thực hiện thuê đất ” khác với thời điểm “Nhà nước ban hành Quyết định cho thuê đất ” như trường hợp của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương báo cáo UBND tỉnh Bình Dương có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp để làm rõ thời điểm nộp tiền thuê đất. Trên cơ sở đó, thực hiện việc thu tiền thuê đất và miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.