Open navigation

Công văn 325/C.IV-PII ngày 15/09/2023 Công văn 325_CIV-PII năm 2023 về giải đáp vướng mắc về kê khai tài sản thu nhập

THANH TRA CHÍNH PHỦ
CỤC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/C.IV-PII

V/v giải đáp vướng mắc về kê khai tài sản, thu nhập

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Phúc đáp Văn bản số 994/TTr-P6 ngày 7/9/2023 của Thanh tra Bộ Tài chính về vướng mắc trong triển khai kê khai tài sản, thu nhập, Cục Phòng, Chống tham nhũng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/202Q/MĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, các ngạch công chức “Kiểm tra viên thuế” có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Do đó, các công chức giữ ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế; kiểm tra viên chính thuế; kiểm tra viên thuế; kiểm tra viên trung cấp thuế đều thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: TH, PII.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Ngô Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.