Open navigation

Công văn 1708/TCT-CS ngày 25/04/2016 Chính sách thuế đối với khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 202/CT-KTT2 ngày 12/01/2016 và công văn số 749/CT-KTT2 ngày 18/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về thuế khai, nộp thuế TNDN của nhà thầu nước ngoàiVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc đăng ký, khai thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài cấp 2:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 202/CT-KTT2 ngày 12/01/2016 nêu trên.

2/ Về tỷ lệ thuế TNDN

Do hồ sơ do Cục Thuế cung cấp không đầy đủ (không xác định được nhà thu chính nước ngoài giao lại cho nhà thầu phụ phân công việc nào) nên Tng cục Thuế hướng dn v nguyên tc xác tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế như sau:

Tại điểm a) khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh như sau: thương mại là 1%; dịch vụ là 5%; xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 2%.

Tại điểm b) khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định:

“b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

- Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đi với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thu nước ngoài ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ đ giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phn giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN được áp dụng đi với ngành nghề dịch vụ (5%)”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ các quy định nêu trên, nội dung các hợp đồng thầu và tình hình thực tế thực hiện dự án để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ KK, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.