Open navigation

Công văn 3731/BHXH-CSXH ngày 08/11/2023 Thực hiện Công văn 4379_LĐTBXH-VL về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/BHXH-CSXH

V/v thực hiện Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17/10/2023 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 4379/LĐTBXH-VL về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng (gửi kèm theo). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) triển khai thực hiện như sau:

1. Rà soát, cắt quá trình đóng BHTN trên 144 tháng đã được bảo lưu trên hệ thống phần mềm (TST) từ ngày 01/01/2021 đến nay đối với những trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tối đa 12 tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL. Hoàn thành và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2023.

Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng TCTN sau đó lại có quyết định hủy hưởng TCTN do người lao động không đến nhận quyết định (quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả thời gian đóng BHTN trên 144 tháng (nếu có).

Ví dụ 1: Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi chấm dứt hưởng TCTN

Ông Nguyễn Văn V có thời gian đóng BHTN là 150 tháng, ông được hưởng TCTN với thời gian là 12 tháng tương ứng với 144 tháng đóng BHTN, không được bảo lưu thời gian đóng BHTN còn lại là 06 tháng. Thời gian hưởng TCTN của ông V tính từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, ngày 31/5/2022 ông V có việc làm và đã thông báo về việc có việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo đúng quy định. Như vậy, ông V đã hưởng TCTN 11 tháng tương ứng với 132 tháng đã đóng BHTN nên thời gian đóng BHTN được bảo lưu của ông V là: 144 tháng - 132 tháng = 12 tháng.

Ví dụ 2: Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi hủy hưởng

Ông Nguyễn Văn A có thời gian đóng BHTN là 146 tháng, ông A được hưởng TCTN với thời gian là 12 tháng. Thời gian hưởng TCTN của ông A tính từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/5/2023, thời gian đóng BHTN được bảo lưu ghi trên quyết định hưởng là 0 tháng. Tuy nhiên, ông A không đến nhận quyết định hưởng theo thời hạn quy định. Như vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định hủy hưởng TCTN đối với ông A, thời gian đóng BHTN chưa hưởng được bảo lưu của ông A là 146 tháng.

2. Khi xác nhận thời gian đóng BHTN đối với lao động nghỉ việc, cấp lại sổ hoặc tờ rời sổ BHXH: Kiểm tra số lần, thời gian hưởng TCTN và thời gian đóng BHTN được bảo lưu sau khi hưởng TCTN của người lao động để cắt quá trình đóng BHTN đã hưởng TCTN, quá trình đóng BHTN trên 144 tháng theo quy định.

3. Khi tiếp nhận các quyết định từ Trung tâm Dịch vụ việc làm

3.1. Kiểm tra thời gian đóng BHTN được bảo lưu ghi trên quyết định về việc hưởng, chấm dứt hưởng TCTN của các trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng. Trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL thì:

- Thực hiện chi trả theo quy trình của BHXH Việt Nam quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019;

- Việc bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với những trường hợp này thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL. Đồng thời có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh thời gian đóng BHTN được bảo lưu.

3.2. Kiểm tra số lần, thời gian hưởng TCTN và thời gian đóng BHTN được bảo lưu khi chấm dứt hưởng TCTN trước đó. Trường hợp thời gian đóng BHTN được bảo lưu chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL thì xác nhận lại thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên sổ BHXH và có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh lại quyết định hưởng TCTN của người lao động. Căn cứ quyết định điều chỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức chi trả TCTN cho người lao động.

BHXH các tỉnh triển khai thực hiện và kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh (nếu có) về BHXH Việt Nam để xem xét, hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng HĐQL BHXH;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
 Đỗ Ngọc Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.