Open navigation

Công văn 22142/CT-HTr ngày 21/04/2016 Giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22142/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Trung tâm ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT
(Địa chỉ: 24C Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0100926330

Trả lời công văn số 34/CV-TTUD ngày 16/3/2016 của Trung tâm ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT (HYMETEC) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 quy định:

“1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của t chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đi với ging cây trồng.

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.”

+ Tại khoản 1, khoản 4 Điều 47 quy định chuyển quyền sử dụng quyền liên quan:

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép t chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này.

4. Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho t chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyn nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phn mm máy tính bao gồm sản phm phn mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 11 quy định:

“Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điu 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hưng dn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại Điều 13 quy định về nộp thuế TNDN:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

8

Thu nhập bản quyn

10

Căn cứ các quy định trên, căn cứ h sơ gửi kèm trường hợp HYMETEC ký hợp đồng với Công ty khí tượng Nhật Bản Weathernew Inc (WNI) để WNI cung cấp bản tin dự báo thời tiết thì HYMETEC có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế TNDN theo tỷ lệ 10% trên doanh thu tính thuế cho WNI theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
 - 
Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.