Open navigation

Công văn 135/TCHQ-TXNK Mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  135 / TCHQ - TXNK 

V/v mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên.

(Đ/c: 185 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 135/15/-CV/DKN ngày 3/12/2015 của Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên về việc phân loại mặt hàng “Levofloxacin Hemihydrate”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo Thông tư  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 thì nhóm 29.34 bao gồm “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, nhóm 29.41 bao gồm “Kháng sinh” Levofloxacin là mặt hàng có thể xem xét phân loại tại nhóm 29.41 hoặc nhóm 29.34. Theo nội dung Chú giải chi tiết nhóm 29.41 thì:

Nhóm này không bao gồm:

(c) Các dẫn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit và các hợp chất hữu cơ đã xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu của Chương này có đặc tính chống vi khuẩn.

Levofloxacin là dẫn xuất của hợp chất fluoroquinolon nên Levofloxacin bị loại trừ khỏi nhóm 29.41 theo nội dung chú giải loại trừ (c) nhóm 29.41 nêu trên. Như vậy, mặt hàng Levofloxacin (là hợp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứa các dị tố nitơ, oxy) phù hợp phân loại vào nhóm 29.34 Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác:”, mã số 2934.99.90 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên được biết./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c)

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.