Open navigation

Công văn 134/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 134/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 739/BQLKKT-QLĐT ngày 2/12/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh nêu vướng mắc về thời gian hưởng ưu đãi thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện để doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm phải đáp ứng các tiêu chí sau:


“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.”


- Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.”


- Tiết đ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm).


  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điều kiện sử dụng số lao động thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động).”


Theo trình bày của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tháng 1/2014, Công ty Sailun bắt đầu phát sinh doanh thu bán hàng lần đầu, do đó năm 2014 là kỳ tính thuế đầu tiên Công ty có doanh thu. Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty thực hiện dự án đầu tư mới có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm thì chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm 2014 (kỳ tính thuế năm 2017), doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí về tổng doanh thu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm hoặc sử dụng trên 3.000 lao động thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh được biết. Đề nghị Ban Quản lý hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.