Open navigation

Công văn 232/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 232 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

(Đ/c: Lô đất L - KCN Numura, huyện An Dương, TP. Hải Phòng)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01 - 2015 / CV - Yazaki ngày 11/11/2015 của Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


  - Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 199 / 2012 / TT - BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 122 / 2011 / NĐ - CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO quy định:


  “3. Việc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc sau...


  - Đến năm 2012 doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế hoặc đang trong thời gian giảm thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do thực hiện cam kết WTO thì được chuyển đổi ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Nếu đến năm 2012 đã hết thời gian được miễn thuế hoặc giảm thuế TNDN thì không được chuyển đổi ưu đãi về thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế.”


  Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty thì Công ty đã được hưởng đủ thời gian miễn, giảm thuế TNDN đối với dự án tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (miễn 4 năm từ 2004 đến năm 2007; giảm 4 năm từ năm 2008 đến năm 2011) thì đến năm 2012, Công ty không được chuyển đổi ưu đãi về thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế.


 2. Về ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Thái Bình và Quảng Ninh


Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 343 / CT - TTHT ngày 12/3/2015 trả lời Công ty về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư của Công ty tại Thái Bình và Quảng Ninh.


Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Cục Thuế Tp Hải Phòng;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.