Open navigation

Công văn 1343/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2016 Vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/TCHQ-TXNK

V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 896/HQHP-TXNK ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1164/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2016 hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1164/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hải Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.