Open navigation

Công văn 2802/TCHQ-GSQL Doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản cho DN trong khu phi thuế quan, KCX, DNCX


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2802 / TCHQ - GSQL 

V/v DN nội địa xuất bán khoáng sản cho DN trong KPTQ, KCX, DNCX.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Hiện nay, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa là khoáng sản giữa doanh nghiệp nội địa và khu phi thuế quan (KPTQ), khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX), cụ thể như sau:


Doanh nghiệp nội địa có nhu cầu xuất bán hàng hóa là khoáng sản không đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số  41 / 2012 / TT - BCT  ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương cho các DNCX để tiếp tục chế biến thành khoáng sản đủ tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài.


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005, khoản 5 Điều 1 Nghị định số  114 / 2015 / NĐ - CP  ngày 09/11/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 75 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp nội địa với KPTQ, KCX, DNCX là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu nên khi doanh nghiệp nội địa xuất bán hàng hóa vào doanh nghiệp trong KPTQ, KCX, DNCX phải làm thủ tục xuất khẩu, chính sách mặt hàng áp dụng như khi xuất khẩu ra nước ngoài. Vì vậy dẫn đến vướng mắc doanh nghiệp nội địa không được xuất bán mặt hàng là khoáng sản không đủ tiêu chuẩn chất lượng cho doanh nghiệp trong KPTQ, KCX, DNCX do không đáp ứng được chính sách mặt hàng. (ví dụ như trường hợp nêu tại công văn số  423 / HQĐNa - GSQL  ngày 08/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).


Xét về bản chất thì hoạt động mua bán khoáng sản giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp trong KPTQ, KCX, DNCX mặc dù phải làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nhưng hàng hóa không phải là xuất khẩu ra nước ngoài. Do vậy, việc áp dụng chính sách quản lý khoáng sản xuất khẩu đối với trường hợp này là chưa phù hợp.


Tổng cục Hải quan xin trao đổi, kính đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất thực hiện.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.