Open navigation

Công văn 2076/TCT-CNTT Nâng cấp hệ thống quyết toán thuế TNCN đáp ứng việc cấp MST cho NLĐ thông qua Tổ chức khấu trừ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2076 / TCT - CNTT 

V/v Nâng cấp hệ thống QTTNCN đáp ứng việc cấp MST cho người lao động thông qua Tổ chức khấu trừ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế các  tỉnh / thành  phố trực thuộc Trung ương


Từ năm 2009, Tổng cục Thuế đã triển khai công cụ đăng ký thuế 2009 hỗ trợ Cơ quan chi trả thực hiện khai và gửi file dữ liệu (Excel) đến Cơ quan thuế để cấp mã số thuế (MST) hàng loạt cho nhiều người lao động (cơ quan thuế không phải nhập thông tin từng hồ sơ của từng cá nhân. Đây là công cụ tách rời và dự kiến chỉ sử dụng trong giai đoạn cấp mã số thuế năm 2009). Tuy nhiên, công cụ này hiện nay vẫn đang được hỗ trợ hiệu quả cho những tổ chức mới thành lập đăng ký cấp mã số thuế cho người lao động.


Bên cạnh đó, từ năm 2014 Tổng cục Thuế đã dần dần chuyển đổi giải pháp truyền nhận dữ liệu giữa các ứng dụng CNTT thông qua định dạng xml thay vì định dạng excel như trước đây với mục đích dễ dàng thống nhất chuẩn truyền nhận dữ liệu tránh sai sót và giảm dung lượng trên đường truyền.


Để dễ dàng quản lý, sử dụng và theo dõi hoạt động của công cụ này, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp tích hợp công cụ đăng ký thuế 2009 (TNCN) và công cụ hỗ trợ kiểm tra (HTKT) thành chức năng của công cụ hỗ trợ khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) và công cụ hỗ trợ kiểm tra (QTTNCN-HTKT) đồng thời cập nhật giải pháp kết xuất dữ liệu theo định dạng xml để gửi vào hệ thống TMS (thông qua trục truyền tin).


Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp ứng dụng cụ thể như sau:


 1. Nội dung nâng cấp


  1. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN:


   • Tích hợp công cụ TNCN phiên bản 2.7 vào công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QT TNCN) 3.2.5) tại chức năng “Đăng ký thuế qua CQCT”.


   • Duy trì và nâng cấp tiện ích cho các chức năng hỗ trợ cơ quan chi trả kê khai đăng ký cấp mã số thuế (MST) cho hàng loạt cho người lao động.


   • Hỗ trợ kết xuất file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành.


   • Hỗ trợ nhận file excel theo cấu trúc cũ kết xuất từ công cụ TNCN phiên bản 2.7 để chuyển đổi kết xuất ra file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành để gửi lên website.

  2. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN-HTKT:


   • Tích hợp công cụ HTKT 2.6 vào công cụ hỗ trợ kiểm tra Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN-HTKT 3.2.5) tại chức năng “HTKT Đăng ký thuế”;


   • Duy trì chức năng hỗ trợ cán bộ thuế (CBT) kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN để kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo chuẩn XML.


   • Xóa bỏ chức năng “Trả file” hỗ trợ CBT thực hiện sao chép các file kết quả đăng ký cấp mã từ FTP vào thư mục lưu trữ của CBT. File trả kết quả đăng ký cấp mã được trả trên trang web tncnonline.


   • Bổ sung thêm chức năng “Gửi file” để CBT sau khi thực hiện kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN của cơ quan chi trả có thể gửi file lên website tncnonline bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp trên website tncnonline. Tệp hồ sơ có trạng thái là “Đã phê duyệt”.


  3. Nội dung nâng cấp website tncnonline:


   • Nâng cấp các chức năng của phân hệ Đăng ký thuế để tiếp nhận file đăng ký thuế của cơ quan chi trả theo cấu trúc XML và hỗ trợ cán bộ thuế phê duyệt tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo chuẩn XML.


 2. Tổ chức triển khai


  Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống TNCN online trên hệ thống website https: / / tncnonline .com.vn trong khoảng thời gian từ 19h đến 24h ngày 19/05/2016 để thực hiện nâng cấp ứng dụng.


  Kể từ ngày 20/05/2016, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận file dữ liệu đăng ký cấp MST theo file excel kết xuất từ công cụ TNCN trước đây và dừng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả dữ liệu tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN qua đường truyền file FTP do cán bộ nhận file trực tiếp từ người nộp thuế (NNT). Vì vậy, trước 17h ngày 19/5/2016 đề nghị các Cơ quan Thuế thực hiện:


  • Truyền toàn bộ tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN còn tồn từ đường truyền file (FTP) các cấp lên FTP Tổng cục.


  • Phê duyệt hoặc từ chối tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo cấu trúc Excel của cơ quan chi trả đã gửi qua Website https: / / tncnonline .com.vn trước thời điểm nâng cấp. Từ ngày 20/05/2016, các tệp dữ liệu hồ sơ đăng ký thuế TNCN chưa được cơ quan thuế phê duyệt để thực hiện cấp MST sẽ không thực hiện phê duyệt được nữa. Để hỗ trợ NNT không phải kê khai lại thì cơ quan thuế có thể chủ động hỗ trợ NNT bằng cách thực hiện chuyển định dạng tờ khai từ cấu trúc Excel sang XML bằng Công cụ QTTNCN 3.2.5 rồi gửi lại file lên website https: / / tncnonline .com.vn.

 3. Các quy trình thực hiện


  • Quy trình gửi file, tiếp nhận kết quả đối với NNT; Không thay đổi so với quy trình trước đây.


  • Quy trình sử dụng cho cán bộ thuế: Thay thế việc truyền file Excel lên FTP từ cấp dưới lên cấp trên bằng gửi file có cấu trúc XML, lên website tncnonline


   (Tài liệu theo địa chỉ: ftp: / / ftp .tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2016/QTTNCN/3.2.5/)


 4. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu


  Cục Thuế tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ: ftp: / / ftp .tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2016/QTTNCN/3.2.5/


 5. Thực hiện triển khai


Cục Thuế chỉ đạo Phòng Tin học thực hiện:


 • In/gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu nội dung nâng cấp và các tài liệu liên quan đến việc triển khai cho các  Phòng / bộ  phận TTHT và KK&KTT của Cục Thuế và Chi cục Thuế.


 • Phối hợp với bộ phận TTHT hướng dẫn người nộp thuế tải gói cài đặt ứng dụng (QTTNCN 3.2.5, QTTNCN-HTKT 3.2.5) và tài liệu hướng dẫn sử dụng trên https: / / tncnonline .com.vn, để khai thông tin cấp MST cho người lao động và kết xuất tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo cấu trúc XML từ ngày 20/5/2016 (thay cho file Excel kết xuất từ công cụ TNCN trước đây) để gửi lên https: / / tncnonline .com.vn (đồng thời gửi hồ sơ giấy đến cơ quan thuế theo quy định) sau khi nhận được thông báo (qua hộ thư điện tử) của Tổng cục để kịp thời triển khai.


 • Kiểm tra, khai thác, sử dụng ứng dụng theo các nội dung nâng cấp sau khi Tổng cục Thuế hoàn thành nâng cấp ứng dụng theo kế hoạch đã thông báo.


Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các Cơ quan Thuế liên hệ về địa chỉ hộp thư điện tử dkt2009@gdt.gov.vn hoặc qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk (https: / / hotro .tct.vn) hoặc gọi điện theo số điện thoại 04.37689679 - số máy lẻ 2065, 2062, 2083, 2085 để phối hợp xử lý.


Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế phối hợp và chỉ đạo thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ KK, TNCN;

 • Lưu VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.