Open navigation

Công văn 30658/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế đối với miễn giảm thuế thu nhập cá nhân bệnh hiểm nghèo


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  30658 / CT - HTr 

V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ Phần cơ điện Trần Phú

(Địa chỉ: số 41 Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) MST: 0100106063


Trả lời công văn số 41CV-TP ngày 9/3/2016 của Công ty cổ Phần cơ điện Trần Phú, hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ Hướng dẫn:


1. Về hồ sơ khai thuế, miễn, giảm thuế:


+ Tại tiết a5 khoản 2 Điều 16 quy định khai thuế đối với cá nhân cư trú thu nhập từ tiền lương tiền công:


“- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư này.


+ Tại tiết 3b điểm b khoản 1 Điều 46 quy định hồ sơ miễn giảm thuế:


“Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo,

 • Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số  18 / MDT - TNCN  ban hành kèm theo Thông tư 

  này.


  • Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.


  • Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.


+ Tại khoản 2 Điều 6 quy định về việc ủy quyền:


“2. Ủy quyền giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo bộ luật dân sự.


Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoản thời gian ủy quyền.”


- Căn cứ công văn số  2268 / TCT - TNCN  về hồ sơ miễn giảm thuế TNCN bệnh hiểm nghèo của Tổng cục thuế ngày 18/6/2014.


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo để được xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, cá nhân phải tự quyết toán với cơ quan thuế. Hồ sơ miễn giảm thực hiện theo quy định tại tiết a5 khoản 2 Điều 16 tại tiết b3 điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.


Trường hợp Bà Lưu Bích Vượng có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 6 quy định về việc ủy quyền.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú biết để thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 6;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.