Open navigation

Công văn 153/LĐTBXH-LĐTL Chi trả trợ cấp thôi việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  153 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số  2022 / LĐTBXH - LĐTLVL  ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Khoản 9 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Điều 48 nêu trên không quy định người sử dụng lao động phải chi trả trợ cấp thôi việc trong trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Theo nội dung công văn của quý Sở, đối chiếu với các quy định nêu trên thì 07 người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê - Ca cao Krông Ana (làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn và đã làm việc thường xuyên cho Công ty từ 12 tháng trở lên) xin chấm dứt hợp đồng lao động và Công ty đã có quyết định cho thôi việc từ ngày 27/5/2014. Tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, 07 lao động đều chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động. Vì vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê - Ca cao Krông Ana có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho 07 lao động này theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian làm việc và mức lương để tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.

Đề nghị quý Sở kiểm tra, rà soát, tính trợ cấp thôi việc của 7 lao động nêu trên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.