Open navigation

Công văn 10007/ CT-TTHT Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10007 /  CT-TTHT

V/v : chi phí được trừ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014Kính gửi: Công ty CP Nova Trade

Địa chỉ: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM Mã số thuế: 0305726741


Trả lời văn bản số 41114-NOVA ngày 04/11/2014 của Công ty về chi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

+ Tại Điều 1 Chương 1 sửa đổi, bổ sung điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNDN quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 1.000.000.000 đồng.

...”

+ Tại Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.”

Căn cứ Khoản 2.đ Điều 2 Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

“Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

…”

Trường hợp Công ty trong năm 2014 (kể cả khoản chi trước ngày 15/11/2014) có chi các khoản phúc lợi cho người lao động của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2014 nhưng không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2014. Các khoản chi phúc lợi nếu xác định rõ đối tượng cá nhân được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • KT 4;

  • P.PC;

  • Lưu (TTHT, VT).


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.