Open navigation

Công văn 221/BHXH-CSYT Gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  221 / BHXH - CSYT 

V/v gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Đắk Lắk, Hải Dương, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế;

Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Ngày 08/01/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số  121 / VPCP - KGVX  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc đồng ý để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện Đề án “Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ” đến hết tháng  6 / 2015 . Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Đề án nêu trên, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam lưu ý triển khai thực hiện các nội dung sau:


 1. Bổ sung điều khoản thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ vào Hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 đến hết ngày 30/ 6 / 2015  với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện Đề án;


 2. Tổ chức thực hiện công tác giám định tập trung theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế về nhân lực làm công tác giám định tại đơn vị; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổng hợp, phân tích và đánh giá chi phí khám, chữa bệnh, định hướng các vấn đề cần tập trung giám định tại cơ sở khám, chữa bệnh;


 3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện Đề án. Trong đó cần chú ý công tác chọn mẫu hồ sơ; phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh rút hồ sơ bệnh án theo danh sách mẫu đảm bảo ngẫu nhiên, công khai và minh bạch. Quá trình xử lý sai sót và xác định tỷ lệ sai sót mẫu để áp dụng đối với toàn bộ số hồ sơ thanh toán cần đạt được sự thống nhất giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh;


 4. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Đề án vào cuối tháng  5 / 2015 , báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c)

 • VP Chính phủ (để b/c);

 • Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Sở Y tế các tỉnh, Tp thuộc phạm vi thí điểm;

 • Các Ban: TCKT, KT, DVT;

 • Lưu: VT, CSYT (3 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Minh Thảo

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.