Open navigation

Công văn 542/BHXH-THU ngày 10/02/2015 Lãi xuất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/BHXH-THU

V/v lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Thông báo số 418/TB-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2014.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là: 7,54% năm (0,628%/tháng)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ BHXH. TP;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
 - Lưu VT, THU(S.2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.