Open navigation

Công văn 634/TCT-CS Chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  634 / TCT - CS 

V/v chi phí được trừ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  5047 / CT  - TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về xác định chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số  203 / 2013 / NĐ  - CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số  78 / 2014 / TT  - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nêu tại công văn số  5047 / CT  - TTHT nêu trên, cụ thể: nếu Công ty CP Khai thác khoáng sản Tây Ninh được quyền khai thác khoáng sản hợp pháp theo quy định của pháp luật và Công ty đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số  203 / 2013 / NĐ  - CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ thì Công ty được phân bổ khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời hạn khai thác được cấp phép.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.