Open navigation

Công văn 643/TCT-CNTT ngày 13/02/2015 Xử lý lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 643/TCT-CNTT

V/v Xử lý lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 75/CT-TH ngày 07/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc phát sinh lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung vướng mắc:

Doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế với thông tin cơ quan quản lý thu là “Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa” nhưng cơ quan Kho bạc nơi nộp là “Kho bạc huyện Cam Lâm” và nhận được thông báo lỗi: “Mã địa bàn hành chính không có trong danh mục”. Đây là trường hợp doanh nghiệp đăng ký Nộp thuế điện tử thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

2. Tổng cục đã kiểm tra và trả lời như sau:

- Do hệ thống xử lý của Ngân hàng Agribank có đưa một số điều kiện ràng buộc chặt để hạn chế việc chuyển tiền nhầm nên những giấy nộp tiền điện tử trong trường hợp nêu trên sẽ bị hệ thống chặn và thông báo lỗi (cơ quan quản lý thu là Cục Thuế nhưng Kho bạc nơi nộp là Kho bạc cấp huyện).

- Trường hợp này khi nộp tiền tại quầy của Ngân hàng sẽ được cán bộ Ngân hàng kiểm tra và xử lý trực tiếp nên không có sai lệch thông tin giấy nộp tiền.

- Tổng cục Thuế đã yêu cầu Ngân hàng Agribank phân tích và chỉnh sửa hệ thống theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp lập và gửi Giấy nộp tiền tự động trên hệ thống Nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế (Cục CNTT) sẽ thông báo bằng email cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (phòng Tin học) khi hệ thống của Ngân hàng Agribank đã nâng cấp đáp ứng.

Hiện tại, để quản lý chính xác số thu, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp tại quầy của Ngân hàng cho những trường hợp đặc biệt nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ KK & KTT, Vụ TTHT (để biết);
- Ngân hàng: Agribank, Vietcombank,
Vietinbank, BIDV, Mbbank (để phối hợp hoàn thiện ứng dụng);
 - Lưu VT, Cục CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.