Open navigation

Công văn 632/TCT-CS Giải đáp vướng mắc trong xử lý khoản lỗ tỷ giá có gốc nợ không có hóa đơn chứng từ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 632 / TCT - CS

V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long


Ngày 24/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 876 / CT - TTr ngày 19/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị giải đáp vướng mắc trong xử lý khoản lỗ tỷ giá có gốc nợ không có hóa đơn chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14 / 2008 / QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội, Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng cho giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013) quy định trừ các khoản chi đã quy định cụ thể doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 • Tại Điều 5 Thông tư số 166 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:


  “Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế


  1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.


  2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”


 • Tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15 / 2012 / QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội quy định:


“Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

 1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;


 2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;


 3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

 4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;


 5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.”


Căn cứ theo các quy định nêu trên, theo nội dung nêu tại công văn số 876 / CT - TTr ngày 19/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thì trường hợp Công ty TNHH Rosa Planters Việt Nam có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ có gốc nợ là chi phí thành lập doanh nghiệp nhưng không có hóa đơn chứng từ do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, vì vậy Công ty cũng không được hạch toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ có gốc nợ là chi phí thành lập doanh nghiệp không có hóa đơn, chứng từ nêu trên vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2009 và năm 2010.


Công ty không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo các quy định nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biếtNơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.