Open navigation

Công văn 35264/CT-HTr Trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi thuê nhà của cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35264 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam) -

Chi nhánh Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 8 số 27, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội) MST: 0305389969-001


Trả lời công văn số  07 / 2016 / CV - MASHN  ngày 22/04/2016 của Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế có ý kiến như sau:


- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC ) như sau:


“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:


  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.


  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.


  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.


2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:


  1. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.


  2. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh công ty có ký hợp đồng thuê một tầng làm văn phòng của tòa nhà do cá nhân là chủ sở hữu để làm văn phòng thì Chi nhánh công ty được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:


+ Hợp đồng thuê nhà với cá nhân cho thuê nhà.


+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà theo quy định.


+ Văn bản (hoặc thỏa thuận) giữa Chi nhánh công ty và cá nhân cho thuê nhà thể hiện rõ số tiền thanh toán phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.


Trường hợp cá nhân cho thuê nhà (hoặc người được ủy quyền theo quy định của Pháp luật) có giấy đề nghị thanh toán thể hiện rõ số tiền đề nghị thanh toán phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ thì cũng được coi là văn bản (hoặc thỏa thuận) nêu trên.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam)- Chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.