Open navigation

Công văn 279/BHXH-PT Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  279 / BHXH - PT 

V/v thu nợ BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.


Thực hiện công văn số  5035 / BHXH - BT  ngày 18/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); căn cứ báo cáo nợ năm 2014 của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện), tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN chưa giảm cả về số tiền và số đơn vị nợ, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nhiều BHXH huyện còn thiếu chủ động trong công tác thu hồi nợ, cụ thể: chưa chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tiến hành thanh tra, kiểm tra đôn đốc đơn vị nợ, chưa kiên quyết khởi kiện doanh nghiệp nợ ra Tòa án,... Vì vậy, để giảm nợ BHXH, BHYT xuống dưới chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc BHXH huyện thực hiện một số nội dung sau:


 1. Hàng tháng, cán bộ chuyên quản thu trực tiếp đến doanh nghiệp để đôn đốc, đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT và gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp nợ thực hiện như sau:


  • Doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT đến 02 tháng, lãnh đạo BHXH huyện phụ trách thu, cán bộ chuyên quản thu trực tiếp đến đôn đốc, đối chiếu thu nộp và lập biên bản (mẫu C05-TS), sau đó gửi văn bản đôn đốc 15 ngày một lần;


  • Trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục nợ đến 03 tháng, Giám đốc BHXH huyện báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lập danh sách tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với những doanh nghiệp nợ kéo dài đến 04 tháng (hoặc 03 tháng đối với doanh nghiệp có số tiền nợ lớn) mà cơ quan có thẩm quyền chưa thanh tra, xử lý vi phạm thì Giám đốc BHXH huyện phải lập hồ sơ, khởi kiện đơn vị ra tòa án dân sự.


  • Trước ngày 15 hàng tháng, BHXH huyện tổng hợp số liệu và gửi danh sách các doanh nghiệp nợ từ 03 tháng trở lên về BHXH thành phố (Mẫu 01- QLN) đồng thời gửi bản điện tử vào FTP://10.10.64. 12 / TH_THU / BC  NO.

 2. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế cùng cấp, BHXH huyện lập danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT gửi cho cơ quan thuế để phối hợp đôn đốc, thu nộp BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

 3. Giao BHXH huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra năm 2014 nộp số tiền nợ BHXH, BHYT. Trường hợp đơn vị cố tình không thực hiện theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra liên ngành, BHXH huyện lập hồ sơ khởi kiện ra tòa án theo quy định.


Trên đây là một số nội dung về thu nợ BHXH, BHYT năm 2015, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc BHXH huyện nghiêm túc triển khai và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (Phòng Thu) để thống nhất hướng xử lý./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • GĐ, các PGĐ (để chỉ đạo);

 • Lưu: VP, PT.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Huỳnh Thị Mai Phương

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN) ……..

Mẫu 01-QLNDANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ BHXH, BHYT, BHTN TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN


Tháng năm 2015TT


Tên doanh

nghiệp


Mã đơn vị


Số lao động


Tiền nợ

Thời gian nợ (tháng)


Biện pháp đã áp dụng


Ghi chú


BHXH, BHYT, BHTN


Lãi


Tổng


Kiểm

tra


Thanh tra


Khởi

kiện

Thời điểm thực hiện

A

B

C

1

2

3

4 = 2+3

5

6

7

8

9

10

1

Công ty A

2

Công ty B

3

Công ty C

CộngNgười lập biểu

Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 2015

Giám đốc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.