Open navigation

Công văn 5914/TCHQ-TXNK Thực hiện hướng dẫn công văn số 6062/BCT-XNK của Bộ Công Thương


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5914 / TCHQ - TXNK 

V/v: thực hiện hướng dẫn công văn số  6062 / BCT -  XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  6260 / BCT - XNK  ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện công văn số  4582 / BCT - XNK  ngày 28/5/2014, công văn số  3415 / BCT - XNK  ngày 07/4/2015 và công văn số  3933 / BCT - XNK  ngày 22/4/2015 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số  20 / 2011 / TT - BCT  ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo công văn số  6260 / BCT - XNK  ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Công Thương (để biết);

  • Cục GSQL (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PG (Linh -3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.