Open navigation

Công văn 2384/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2384 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

- Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam).

(Đ/C: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 13/5/2015 của Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo nội dung nêu tại công văn không số ngày 13/5/2015 nêu trên thì Công ty đã có công văn không số ngày 4/2/2015, công văn không số ngày 10/4/2015 gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và đã được Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời tại công văn số  4046 / CT - TTHT  ngày 17/4/2014, công văn số  565 / CT - TTHT  ngày 4/2/2015. Tuy nhiên Công ty cho rằng nội dung trả lời tại các công văn nêu trên của Cục Thuế vẫn chưa được rõ vì vậy Công ty tiếp tục có công văn không số ngày 13/5/2015 gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư của Công ty.


Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ các quy định về thuế có liên quan và hồ sơ thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cụ thể cho phù hợp. Trường hợp nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể kèm hồ sơ có liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất quan điểm xử lý để Tổng cục Thuế xem xét trình các cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam) biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.