Open navigation

Công văn 212/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  212 / TB - VPCP 

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ XỬ LÝ HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG TẠI CÁC CẢNG BIỂN, CỬA KHẨU


Ngày 17 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng có ý kiến kết luận như sau:


Trong những năm qua, tại một số cảng biển, cửa khẩu của nước ta đã xảy ra tình trạng tồn đọng số lượng lớn hàng hóa, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp và ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do có sơ hở, bất cập trong quản lý hàng nhập khẩu; một số cơ quan, doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, thậm chí lợi dụng quy định của pháp luật để đưa trái phép hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam; cơ chế xử lý hàng tồn đọng chưa đủ mạnh và chậm được hoàn thiện, việc thực hiện chưa thực sự quyết liệt.


Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và các Bộ, cơ quan, lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực để xử lý. Tuy nhiên đến nay, lượng hàng tồn động mặc dù có giảm bớt nhưng vẫn còn nghiêm trọng. Để sớm giải quyết cơ bản tình trạng hàng tồn đọng trong năm 2015, đồng thời có giải pháp hiệu quả hơn ngăn ngừa tình trạng này tái diễn, yêu cầu:


 1. Các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan theo thẩm quyền tiếp tục khẩn trương thực hiện xử lý những lô hàng đang tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu theo đúng quy định của Nghị định số  29 / 2014 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; Thông tư số  203 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa và các quy định của pháp luật liên quan khác.


 2. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, quản lý chặt chẽ lượng hàng hóa tồn đọng. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp cảng tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Hải quan tăng cường hoạt động soi chiếu các container hàng hóa chuyển từ tàu xuống bãi cảng để kịp thời phát hiện, xử lý các lô hàng vi phạm cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp, hãng tàu theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

 3. Về các doanh nghiệp tham gia thu mua lượng hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu: Bộ Tài chính quyết định theo đúng thẩm quyền (thực hiện theo cơ chế đấu giá).


 4. Riêng đối với xử lý cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng: Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm tra năng lực các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng xử lý, tái chế cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng, bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, công nghệ, xử lý phải đáp ứng quy định về môi trường (khí thải, chất thải, nước thải...). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn một số doanh nghiệp, đơn vị đủ năng lực và điều kiện để tham gia thu mua các lô hàng cao su, lốp ô tô cũ tồn đọng; đồng thời đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ xử lý.


  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình xử lý, tái chế, bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật về môi trường.


 5. Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế phù hợp để hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp kinh doanh cảng giảm bớt thiệt hại do tình trạng hàng hóa tồn đọng lâu ngày xảy ra trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số  29 / 2014 / NĐ - CP ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


 6. Bộ Công Thương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số  05 / 2014 / TT -  BCT để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhất là về trách nhiệm của doanh nghiệp và có biện pháp hiệu quả góp phần hạn chế tối đa việc để xảy ra tồn đọng hàng hóa tại các cảng biển, cửa khẩu.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

 • Các Bộ: TC, CT, CA, TNMT, TP, GTVT;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KTTH(3).LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.