Open navigation

Công văn 2581/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2581 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.


Trả lời công văn số  669 / CT - TH .NV.DT ngày 25/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại điểm a, điểm đ, khoản 1, Điều 15 và điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:


  “1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:


  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ  đồng / năm  chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


  …”


 • Tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  nêu trên quy định: “1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;”

 • Tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  nêu trên quy định:


  “2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:...


  c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;”


 • Tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


...3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau: ...c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;...”


Ngày 02/4/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số  1147 / TCT - CS  gửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ (bản photo kèm theo).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.