Open navigation

Công văn 3144/LĐTBXH-LĐTL Chế độ phụ cấp thu hút đối với người lao động


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3144 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với người lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số  3166 / EVN - TC & NS ngày 05/8/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đối với người lao động làm việc tại dự án Thủy điện tích năng Bác Ái thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo công văn số  3552 / LĐTBXH - LĐTL  ngày 11/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Trong thời gian Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa xây dựng thang lương, bảng lương áp dụng chung trong toàn bộ tập đoàn theo quy định tại Nghị định số  49 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất tạm thời áp dụng phụ cấp thu hút 50% tính trên lương cấp bậc, chức vụ trong quá trình thực hiện dự án đối với người lao động trực tiếp tham gia khảo sát dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái.


  2. Cách tính và cách trả phụ cấp thu hút được thực hiện theo Thông tư liên tịch số  10 / 2005 / TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC  ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 03 năm kể từ ngày người lao động được hưởng chế độ phụ cấp.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.