Open navigation

Công văn 3197/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động khi di dời doanh nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3197 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động khi di dời doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài chính


Hiện nay, trong quá trình thực hiện di dời doanh nghiệp theo yêu cầu của Nhà nước, một số doanh nghiệp gặp phải vướng mắc trong việc giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc và có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, cụ thể như sau:


  1. Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định số  05 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi doanh nghiệp phải di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc một nửa tháng tiền lương theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.


  2. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Quyết định số  86 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị thì người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải di dời tính đến thời điểm nghỉ việc, khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới.


Căn cứ các quy định nêu trên thì người lao động phải thôi việc trong trường hợp doanh nghiệp phải di dời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời được hưởng hỗ trợ nghỉ việc theo quy định tại Quyết định số  86 / 2010 / QĐ - TTg  nêu trên.


Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến về quy định hỗ trợ nghỉ việc tại Quyết định số  86 / 2010 / QĐ - TTg  nêu trên có loại trừ trường hợp đã được trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động không.


Rất mong được sự quan tâm của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.