Open navigation

Công văn 3316/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3316 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.

(Địa chỉ: Khuôn viên chợ Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  34 / 2015 / CV - HTKG  ngày 22/4/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế (BTC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Điều 35 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN thì nguyên tắc ưu đãi thuế TNDN được xác định gắn với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.


Theo công văn số  34 / 2015 / CV - HTKG  nêu trên và Giấy chứng nhận đầu tư số 56111000354 ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang đã quy định rõ ưu đãi thuế TNDN được xác định theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư khai thác Chợ Rạch Sỏi tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


Về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số  405 / TCT - CS  ngày 2/2/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên giang.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang để hướng dẫn Công ty thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: CST, PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.