Open navigation

Thông tư 12/2015/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12 / 2015 / TT - NHNN 

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015


THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ  06 / 2013 / TT - NHNN  NGÀY 12/3/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số  46 / 2010 / QH  12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;


Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số  47 / 2010 / QH12  ngày 16 tháng 6 năm 2010;


Căn cứ Nghị định số  156 / 2013 / NĐ - CP  ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


Căn cứ Nghị định số  50 / 2014 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước;


Căn cứ Nghị định số  24 / 2012 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;


Căn cứ Quyết định số  16 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối;


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  06 / 2013 / TT - NHNN  ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư  06 / 2013 / TT - NHNN ).


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  06 / 2013 / TT - NHNN  như sau:


 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau:


  "1. Trừ trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 03 (ba) tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

  1. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước;


  2. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước 03 (ba) lần;


  3. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm 03 (ba) lần các quy định về thông tin, báo cáo tại Thông tư này;  4. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng.

 2. Đối với tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt:

 1. Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;


 2. Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước."

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau:


  "1. Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này; thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng."


 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:


“Điều 25. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng


 1. Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch thông tin quy định tại điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này.


 2. Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này, làm đầu mối trình Thống đốc cho phép, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; thông báo cho tổ chức tín dụng quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép, chấm dứt cho phép giao dịch mua, bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng và Sở Giao dịch.

 3. Thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật."


Điều 2. Điều khoản thi hành


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2015.


Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện


Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

 • Ban Lãnh đạo NHNN;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

 • Công báo;

 • Lưu VP, PC, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC

 PHÓ THỐNG ĐỐC


Nguyễn Thị Hồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.