Open navigation

Công văn 3396/LĐTBXH-PC Thực hiện pháp luật lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3396 / LĐTBXH - PC 

V/v thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam


Trả lời Công văn của Quý Công ty ngày 30/7/2015 về việc yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 44, Điều 46 của Bộ luật lao động thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động trong đó có danh sách người lao động đưa đi đào tạo để tiếp tục sử dụng. Đối với những lao động này, sau khi đào tạo, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng người lao động.


Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Công ty thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo)

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân;

  • Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ


Hà Đình Bốn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.