Open navigation

Công văn 3476/LĐTBXH-BHXH Tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3476 / LĐTBXH - BHXH 

V/v tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty May 10-CTCP


Trả lời công văn số  1644 / CV - M10  ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Quý Tổng Công ty về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng và chuyển đổi từ hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự quyết định theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, ngày 24 tháng 6 năm 2015 Văn phòng phòng Chính phủ có văn bản số  4807 / VPCP - PL  thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện công văn số  848 / UBTVQH13 - CVĐXH  ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định. Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan hướng dẫn thực hiện vấn đề này.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Quý Tổng Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VP, BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.