Open navigation

Công văn 3833/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới trong khu công nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3833 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam

(Địa chỉ: Lô CN05, đường YP6, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  04 / FSDS / 2015  ngày 6/7/2015 của Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới trong KCN giai đoạn 2009 - 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Khoản 3 Điều 20 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

    “3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh). Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn.”

  • Khoản 1 Điều 13 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của BTC đã bổ sung điểm 2b tại Khoản 2, Điều 23 TT số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau:

“2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam được thành lập ngày 12/10/2011 theo Giấy CNĐT số 212022.000401 có trụ sở chính tại KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nếu không thuộc khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh), đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Đề nghị Công ty căn cứ điều kiện thực tế đáp ứng và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn áp dụng ưu đãi về thuế TNDN (nếu có) theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.