Open navigation

Công văn 4004/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn và xử lý khiếu nại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4004 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  7547 / CT - KTNB  ngày 20/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Về ưu đãi thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn:

  Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn, sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số  777 / TCT - CS  ngày 05/03/2015 trả lời Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (phô tô kèm theo) với nội dung: Hoạt động cho thuê tàu định hạn được xác định là dịch vụ cung ứng cho hoạt động tàu biển, không phải là hoạt động vận tải biển để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 2. Về việc cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế:

 • Tiết c, Khoản 1 Điều 13 Luật Khiếu nại số  02 / 2011 / QH13  quy định về quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại bao gồm:

  “c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;”

 • Tiết b, Khoản 2 Điều 29 Luật Khiếu nại số  02 / 2011 / QH13  quy định về xác minh nội dung khiếu nại bao gồm:

“b) Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để xác định các chứng từ, tài liệu Công ty cung cấp có đủ điều kiện giải quyết khiếu nại hay không, từ đó thực hiện việc xử lý khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC, KTNB (TCT);

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.