Open navigation

Công văn 4264/TCT-CS Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4264 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1125 / CT - TTr  ngày 22/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Probank vina. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư như sau:


“d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”


Tiết b4 Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008, Nghị định số  122 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:


“b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số  1125 / CT - TTr  ngày 22/06/2015 nêu trên, ông Shin Yong Wook là người đại diện theo pháp luật (nhưng không phải thành viên góp vốn) của Công ty TNHH hai thành viên Wellbeing Food ngừng hoạt động, đóng mã số thuế ngày 02/12/2013. Công ty TNHH MTV Probank vina do ông Shin Yong Wook đăng ký thành lập, được Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 5/1/2013 và ông Lee Joon Hee là người đại diện theo pháp luật.


Căn cứ các quy định và báo cáo nêu trên, nếu Công ty TNHH MTV Probank vina có người đại diện theo pháp luật của Công ty không phải là người có số vốn góp cao nhất thì Công ty TNHH MTV Probank vina không thuộc trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-TCT;

  • Các Vụ: CST, PC (BTC);

  • Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.