Open navigation

Công văn 4555/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4555 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

(Đ/C: KCN Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  012 / ACC - 2015  ngày 18/8/2015 của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“5. Về dự án đầu tư mới:


a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  là:


  • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


  • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.


  • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.


  • Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.


Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

- Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng”.


Căn cứ các quy định nêu trên, nếu năm 2015 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai có thực hiện dự án đầu tư mới “Nhà máy thức ăn gia súc” tại Khu kinh tế Đông Nam thuộc tỉnh Nghệ An độc lập với các dự án đang hoạt động của Công ty và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì dự án “Nhà máy thức ăn gia súc” là dự án đầu tư mới của Công ty. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư mới đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật. Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

  • Cục Thuế tỉnh Nghệ An;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.